wpisz słowo:   
 Niedziela,  14 Lipca 2024
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Gospodarka odpadowa

W latach 1991-2002, dużym nakładem finansowym udało nam się zrealizować I etap gospodarki odpadami na terenie gminy polegający na:


* wprowadzeniu jednolitej, obowiązującej wszystkich mieszkańców, wskaźnikowej metody wnoszenia opłat za wywóz odpadów z posesji, niezależnej od ich ilości i struktury, tym samym spowodowaniu nieopłacalności nielegalnego pozbywania się odpadów,
* zapewnieniu odpowiedniej ilości oraz objętości pojemników dla wszystkich posesji,
* zlikwidowaniu problemu "dzikich wysypisk" oraz zrekultywowaniu nieuszczelnionych wysypisk wiejskich,
* wybudowaniu spełniającego wszelkie wymogi ochrony środowiska składowiska w Powodowie,
* zapewnieniu maksymalnego wykorzystania powierzchni składowej poprzez zastosowanie kompaktora,

Wzrost zainteresowania na polskim rynku w ostatnich latach odzyskanymi surowcami wtórnymi, pozwolił na przejście do kolejnego etapu gospodarki odpadowej , polegającego na wprowadzeniu na terenie gminy segregacji odpadów w dużo szerszym zakresie. Rozpoczęty w lipcu 2000 roku program pilotażowy, objął ok.10 %  ludności gminy oraz odniósł się do różnych form zabudowy mieszkaniowej (osiedle jednorodzinne + 2 osiedla wielorodzinne na terenie miasta oraz wieś Wroniawy). Program trwał do 31 marca 2001 r. i pozwolił na ustalenie pewnych danych niezbędnych do zorganizowania segregacji w całej gminie (m.in. zainteresowania mieszkańców, struktury odpadów powstających w gospodarstwach, szacunkowych kosztów prowadzenia segregacji).Na podstawie stosunkowo optymistycznych wyników programu pilotażowego , z dniem 1 kwietnia 2001 r. uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie , wprowadzono na terenie gminy Wolsztyn obowiązek segregacji odpadów "u źródła" w systemie na donoszenie, do zbiorczych punktów segregacji (makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale).
W związku z powyższym, we wszystkich miejscowościach gminy wydzielono 101 punktów (44 punkty w mieście, 57 punktów na wsiach), w których ustawiono zespoły czterech pojemników do gromadzenia wysegregowanych odpadów, i tak:
 

    *      pojemniki niebieskie - przeznaczone są do gromadzenia makulatury,
    *      pojemniki zielone - do gromadzenia kolorowych odpadów szklanych,
    *      pojemniki białe - do gromadzenia odpadów szklanych, bezbarwnych
    *      pojemniki żółte - do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych,
    *      pojemniki czerwone - do gromadzenia odpadów metalowych.

   

Od 1 stycznia 2003 roku wprowadzono obowiązek rozdziału stłuczki szklanej na bezbarwną, zbieraną do białych pojemników a dotychczasowe zielone pojemniki przeznaczono do zbiórki szkła kolorowego. Również w tym okresie rozstawiono na terenie gminy pojemniki na odzież używaną. Obecnie przygotowywana jest zbiórka problemowych i niebezpiecznych (ogniwa, baterie, leki). Wszystkie pojemniki na odpady segregowane są starannie opisane, łącznie z listą odpadów, które wrzucamy do pojemników i których nie należy wrzucać.
Zebrane w nich surowce, na podstawie umów zawartych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , trafiają do odbiorców, po dokładnej, dodatkowej selekcji.

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE WOLSZTYN - "TROCHĘ HISTORII"

W 1990 roku, nowo powstały samorząd zastał lokalne środowisko w stanie dużego zaniedbania. Uporządkowania wymagała zarówno gospodarka ściekowa jak i odpadowa, należało też jak najszybciej zmniejszyć emisję pyłów do atmosfery. W miarę możliwości finansowych rozpoczęto więc działania na kilku frontach.Jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, już w drugiej połowie lat 80-tych wiadomo było, że podstawowym problemem gminy jest kompleksowa organizacja właściwej utylizacji nieczystości stałych. Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska z 1980 roku znacznie zaostrzyła wymogi stawiane wysypiskom, a dysponowaliśmy wówczas (bez żadnych zabezpieczeń) wysypiskiem komunalnym w Kębłowie - warunkowo dopuszczonym do eksploatacji. Ponadto, mimo wytypowania i zatwierdzenia przez Urząd Wojewódzki 3 wiejskich punktów gromadzenia odpadów, borykaliśmy się z dużym problemem, jakim były liczne "dzikie" wysypiska rozrzucone po okolicznych lasach, rowach, nad rzekami i jeziorami.
W momencie powstania samorządów lokalnych otworzyły się nowe drogi rozwoju infrastruktury miejsko-gminnej. Na przełomie lat 80-tych i 90-tych podejmowaliśmy szereg działań w celu uzyskania zgody na budowę wysypiska odpadów w Powodowie k/Wolsztyna. Sprawa toczyła się przez wiele lat i ze względu na protesty mieszkańców oparła się aż o Ministerstwo Ochrony Środowiska. W 1991 roku nasze działania zostały uwieńczone powodzeniem - rozpoczęliśmy budowę nowoczesnego, spełniającego europejskie wymogi wysypiska (dno 0,5 ha niecki uszczelnione folią PEHD gr 1,5 mm, drenaż zbierający odciek, żwirowe warstwy filtracyjne, zaplecze socjalne, drogi dojazdowe, manewrowe i p/poż., ogrodzenie). 1 września 1992 roku miał miejsce odbiór końcowy wysypiska, którego koszt zamknął się kwotą 2,7 mld st. zł.Był to dopiero pierwszy krok w całym szeregu działań dotyczących uporządkowania gospodarki odpadami na terenie gminy Wolsztyn. Niestety, wielu mieszkańców, szczególnie z terenów wiejskich, mimo stworzenia możliwości korzystania w nieograniczonym zakresie z usług tut. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w zakresie wywozu śmieci czy też zrzutu ich we własnym zakresie bezpośrednio na wysypisko w Powodowie, stosowała "własne" metody utylizacji, np. przez pozbywanie się odpadów w lesie lub przy drodze. Ze strony urzędu była to "syzyfowa praca" - nasze interwencje polegały jedynie na uporządkowaniu nowo powstałego nielegalnego śmietniska - za niemałe kwoty, natomiast niemożliwym było wskazanie sprawców takich działań. Pragnąc rozwiązać definitywnie ten nabrzmiały od lat problem, w 1992 roku Rada Miejska podjęła precedensową uchwałę o wprowadzeniu wskaźnika gromadzenia odpadów (określono w niej jednoznacznie formę odpłatności za wywóz nieczystości stałych w określonej kwocie miesięcznej na 1 mieszkańca), którym w I etapie objęto Wolsztyn i kilka przyległych wsi. Było to co prawda działanie "na granicy prawa", ale Urząd Wojewódzki w Zielonej Górze potraktował naszą inicjatywę eksperymentalnie i nie zakwestionował uchwały. Fakt, że dany mieszkaniec ponosił stałą miesięczną odpłatność z tyt. wywozu śmieci bytowo-gospodarczych (niezależnie od ich ilości) na wysypisko, uczynił całkowicie nieopłacalnym pozbywanie się ich w sposób nielegalny.
Prowadzona w bardzo dużym zakresie akcja edukacyjna, mająca na celu uświadomienie mieszkańcom wsi bagatelizowanego dotychczas zagrożenia ekologicznego wynikającego z braku systemu zbiórki i utylizacji odpadów spowodowała, że stopniowo rosła liczba mieszkańców gminy, którzy dobrowolnie podpisywali umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i rozliczali się za wywóz śmieci "wskaźnikiem" na tyle, że w 1997 roku wynosiła ponad 95% w mieście i 70% na wsiach gminnych (23 wsie sołeckie).
Trzeba jednak przyznać , że niektóre osoby nadal uważały , iż mogą pozbywać się odpadów z gospodarstw domowych kosztem pozostałych, podrzucając je do kontenerów osiedlowych, spalając lub wywożąc na "dzikie" wysypiska. Było to nieuczciwe w stosunku do tych mieszkańców, którzy za wywóz na wysypisko systematycznie płacili.
Wobec powyższego, Rada Miejska w Wolsztynie Uchwałą nr XXXV/267/97 z dnia 26 czerwca 1997 roku podjęła decyzję o przeprowadzeniu referendum gminnego dotyczącego samoopodatkowania się mieszkańców na rzecz finansowania kosztów wywozu odpadów komunalnych z posesji. W tym momencie ponownie rozpoczęły się działania edukacyjne (zebrania wiejskie w każdej wsi, plakaty , ulotki, programy w telewizji lokalnej, artykuły tematyczne w prasie lokalnej), odezwy burmistrza do mieszkańców, plany lekcji z hasłami przewodnimi referendum itp. W materiałach propagandowych wykorzystano prace plastyczne dzieci i młodzieży, które wcześniej brały udział w konkursach ekologicznych. Przyniosły one zamierzony efekt - 21 września 1997 roku mieszkańcy gminy Wolsztyn zdecydowaną większością głosów zdecydowali o wprowadzeniu "podatku śmieciowego". Obecnie wszyscy mieszkańcy płacą "wskaźnik", a niedawny problem "dzikich" wysypisk na terenie gminy Wolsztyn występuje marginalnie (w budżecie gminy nie występuje już pozycja : "porządkowanie nielegalnych wysypisk").
Otwarcie składowiska w Powodowie oraz upowszechnienie na teren całej gminy jednakowej - wskaźnikowej opłaty za wywóz odpadów, łączyło się ze stopniowym zamykaniem wiejskich punktów gromadzenia odpadów i ich rekultywacją , a zarazem szybkim zapełnianiem się I kwatery wysypiska. Wobec tego w 1995 roku przystąpiliśmy do budowy II kwatery o pow. I ha, którą oddaliśmy do użytku w 1996 roku za kwotę ponad 800.000,-zł. Zastosowane zabezpieczenia: bentomat o gr. 6,4 mm, folia PE-HD o grubości 2,0 mm, geowłóknina i drenaż , uczyniły nasz obiekt jednym z najnowocześniejszych w kraju.

Obecnie opracowywana jest koncepcja jego dalszej rozbudowy. W celu zmniejszenia tempa wypełniania się niecki w 1997 roku zakupiliśmy kompaktor do zagęszczania odpadów, co pozwoliło na zwiększenie pojemności użytkowej  o około 40%. Ponadto , biorąc pod uwagę powyższe, po analizie dotychczasowych kosztów związanych z budową i rozbudową wysypiska oraz bazując na doświadczeniach naszych zachodnich sąsiadów, zainicjowaliśmy powstanie związku międzygminnego, którego celem jest wspólna gospodarka odpadami.
   

Do związku przystąpiły już gminy z powiatu wolsztyńskiego i mamy nadzieję,że uczynią to sąsiadujące gminy Babimost i Kargowa z terenu woj. Lubuskiego. Mając świadomość, że opisana metoda działania oprócz niewątpliwych i nadrzędnych zalet, jakimi są: czyste lasy, łąki, rowy przydrożne, brzegi rzek i jezior oraz przyzwyczajenie mieszkańców (szczególnie ze wsi) do zasad i ważności właściwego gospodarowania odpadami, ma również pewne wady, np. brak motywacji do odzyskiwania surowców wtórnych, Komisja Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Wolsztynie przygotowała "Plan gospodarki odpadami dla miasta i gminy Wolsztyn", określający podstawowe cele tej gospodarki, jej aktualny stan i działania zmierzające do dalszej poprawy sytuacji w tej dziedzinie. Plan ten uzyskał akceptację Rady Miejskiej w Wolsztynie (w załączeniu).
Ponadto, Rada Miejska podjęła w maju 2000 roku Uchwałę nr XXI/178/2000 o wprowadzeniu programu pilotażowego segregacji odpadów (w załączeniu). Program trwał od 1lipca do 31 marca 2001 roku i obejmował, oprócz 3 osiedli na terenie Wolsztyna (osiedle jednorodzinne, dwa osiedla wielorodzinne) , również wieś Wroniawy.
Wprowadzenie programu pilotażowego miało na celu na ustalenie następujących danych:

    *      skłonności mieszkańców naszej gminy do samodyscyplinowania w zakresie gospodarki odpadami,
    *      wyliczenie rzeczywistych kosztów gospodarki odpadami w gminie,
    *      określenie rzeczywistej ilości i  rodzajów powstających odpadów w gospodarstwach domowych,
    *      określenie niezbędnej częstotliwości wywozu.

Zgodnie z w/w uchwałą Rady, uczestnictwo w programie właścicieli posesji oraz mieszkańców budynków wielomieszkaniowych objętych programem pilotażowym  było obowiązkowe. W związku z tym,  Rada Miejska obniżyła osobom biorącym udział w programie opłatę za wywóz odpadów z obowiązującej wszystkich kwoty 2,25 zł do wysokości 1,80 zł  za miesiąc od osoby płacącej wskaźnik.
W trakcie trwania pilotażu, przyjmowane były - w znacznej większości świadczące o akceptacji programu - uwagi mieszkańców dotyczące funkcjonowania systemu, celem wprowadzenia programu segregacji na terenie całej gminy już w zweryfikowanej wersji.
W listopadzie 2000 roku, Rada Miejska w Wolsztynie podjęła uchwałę nr XXV/215/2000, która z dniem 1 kwietnia 2001roku wprowadziła na terenie gminy Wolsztyn obowiązek segregowania odpadów wg zasad określonych w załączniku do uchwały (w załączeniu).

Segregacja prowadzona jest "u źródła" (w gospodarstwach domowych), w systemie "na donoszenie"  i opiera się na:
1. Obowiązku, w miarę możności, przyzagrodowego kompostowania odpadów pochodzenia organicznego.
2. Zbiórce surowców "w systemie na donoszenie" do pojemników zbiorczych zlokalizowanych przy osiedlach mieszkaniowych.
3. Zbiórce odpadów problemowych i niebezpiecznych, w tym baterii i przeterminowanych lekarstw .
4. Stworzeniu możliwości pozbywania się odpadów wielkogabarytowych i poremontowych na osobiste zgłoszenie.

W tym celu na terenie całej gminy utworzono 101 punktów (44 punkty na terenie miasta i 57 punktów na terenie wsi gminnych), w których ustawiono zespoły czterech pojemników - w różnych kolorach - do gromadzenia wysegregowanych odpadów.

Ogólnie, systemowi segregacji odpadów podlegają następujące frakcje:

Odpady organiczne
Kompostowane we własnym zakresie, zarówno przez posiadaczy ogrodów jak i spółdzielnie mieszkaniowe, którym zostanie wyznaczony teren na składowanie i kompostowanie odpadów biologicznych z utrzymania zieleńców.
Kompostowaniu, poza ogólnie przyjętymi odpadami z pielęgnacji terenów zielonych podlegają również:

    *      obierki i skórki z warzyw i owoców w tym również z cytrusowych,
    *      fusy po kawie i herbacie razem z filtrami papierowymi,

Gmina  zapewnia możliwość składowania odpadów organicznych właścicielom posesji nie mającym warunków do organizacji kompostownika.

Makulatura
Gromadzona jest w pojemnikach koloru niebieskiego rozstawionych w zbiorczych punktach segregacji na terenie całej gminy. Można do nich wrzucać:

    *      gazety, magazyny, prospekty, listy, papier do pisania,
    *      zeszyty, książki, torebki papierowe nie zatłuszczone,
    *      kartony, pudełka, tektura falista ( zrolowane lub złożone).

Nie wolno wrzucać do tego pojemnika:

    *      papierów  zabrudzonych np. papier do czyszczenia, papier śniadaniowy,
    *      papierów tłuszczoodpornych, wodoodporny np. pergamin, tapety, fotografie,
    *      papierów woskowanych, kalki, etykiet samoprzylepnych,
    *      papierów pokrytych tworzywem sztucznym lub metalem np. papier z aluminium z pudełek po papierosach, opakowania  foliowane po mleku i sokach.

Papiery te nie nadają się do powtórnego wykorzystania i stanowią balast do gromadzenia na składowisku.

Szkło
Szkło kolorowe gromadzone jest w pojemnikach koloru zielonego, szkło bezbarwne w pojemnikach koloru białego.
Do powtórnego wykorzystania nadają się wszelkie  puste opakowania szklane, bez metalowych obrączek.
Nie można wrzucać do pojemników ze szkłem:

    *       wyrobów ceramicznych,
    *       żarówek, świetlówek,
    *       butelek z tworzywa sztucznego,
    *       zakrętek i kapsli metalowych,
    *      szkła okiennego, luster,
    *      szkła żaroodpornego, optycznego, zbrojonego.

Tworzywa sztuczne, niesegregowane
Tworzywa gromadzone są w pojemnikach koloru żółtego, do których wrzucane są:

    *      torby po zakupach, woreczki foliowe,
    *      folie budowlane i opakowaniowe,
    *      czyste pojemniki z tworzyw sztucznych z gospodarstw domowych,
    *      naczynia plastykowe,
    *      butelki po napojach (koniecznie bez nakrętek),

Metale
Metale zbierane są w pojemnikach czerwonych, w których znajdziemy:

    *      kapsle, metalowe nakrętki,
    *      puszki po konserwach, sokach, piwie, pozbawione zawartości
    *      folie metalowe, puste tubki, taśmy,
    *      części maszyn, armatury, rury.

Zbiórki  w/w odpadów mogą być przeprowadzone również w inny - zorganizowany sposób np. szkoły, organizacje społeczne i inne.
Do pojemników nie można wrzucać:

    *      złomu elektronicznego (radia, telewizory),
    *      lodówek, części samochodowych,
    *      puszek po farbach, lakierach i olejach.

 

Odpady wielkogabarytowe
odbierane są na osobiste zgłoszenie w terminach ustalonych przez wywożącego, t.j. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. w Wolsztynie.

Odpady poremontowe
odbierane są na osobiste zgłoszenie, za dodatkową odpłatnością przez w/w przedsiębiorstwo oraz można dowozić nieodpłatnie do wytwórni  mas bitumicznych w Krutli.

Odpady problemowe i niebezpieczne
powstające w gospodarstwach domowych gromadzone będą w zbiorczych pojemnikach koloru pomarańczowego, w wyznaczonych punktach - zgodnie z przyjętym "Planem ....".
Do odpadów tych  zaliczamy:

    *      odpady zawierające rtęć jak: świetlówki, termometry, przełączniki,
    *      zużyte baterie i akumulatory,
    *      pozostałości po farbach,  lakierach i rozpuszczalnikach,
    *      opakowania po środkach ochrony roślin,
    *      opakowania po środkach konserwacji i ochrony drewna,
    *      pojemniki po areozolach, środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,
    *      odpady zawierające oleje (filtry oleju, szmaty zaolejone, smary, środki do konserwacji metali i inne),
    *      odczynniki chemiczne np. fotograficzne,
    *      przeterminowane leki,
    *      skażone opatrunki, strzykawki i inne. 

W trakcie gminnego programu używane są oczywiście dotychczasowe pojemniki - kontenery i pojemniki indywidualne, do których wrzucane są wszystkie nie nadające się do recyklingu odpady, zwyczajowo zwane balastem .Wprowadzenie w życie tak dużego przedsięwzięcia poprzedziła prowadzona wśród społeczeństwa Wolsztyna - na bardzo szeroką skalę - edukacja ekologiczna. Wykorzystywano w tym celu nie tylko lokalne media (telewizję kablową i prasę), ale również organizowano zebrania osiedlowe w mieście i zebrania wiejskie w każdej wsi, gdzie prowadzono dyskusję z mieszkańcami w temacie segregacji. Szczególny nacisk został położony właśnie na tereny wiejskie, gdzie dotąd dość powszechnie panował zwyczaj spalania odpadów z tworzyw sztucznych w domowych piecach. Dużą rolę w procesie edukacji odegrały szkoły podstawowe, gimnazja i średnie w naszej gminie. Na specjalnie zorganizowanym spotkaniu w Urzędzie Miejskim Burmistrz zobowiązał dyrektorów tych szkół do przeprowadzenia w każdej klasie co najmniej jednej lekcji poświęconej konieczności segregowania odpadów i korzyści z tego płynących. Dyrektorzy otrzymali dla wszystkich uczniów specjalnie przygotowane plany lekcji - tematycznie związane z segregacją.  I właśnie ci najmłodsi przedstawiciele wolsztyńskiej społeczności  są najaktywniejsi w wyszukiwaniu surowców wtórnych. Ponadto, na terenie wszystkim miejscowości rozwieszono kolorowe plakaty i odezwy Burmistrza propagujące aktywne włączenie się wszystkich mieszkańców gminy Wolsztyn do segregacji odpadów. Ostatnim i zarazem chyba najważniejszym etapem procesu edukacji było dostarczenie za pośrednictwem poczty, do każdego gospodarstwa, kolorowych ulotek informacyjnych, szczegółowo opisujących zasady segregacji, telefony i adresy osób i instytucji zajmujących się jej przeprowadzaniem oraz zachęcających do udziału w tym przedsięwzięciu.
Wysokość opłaty zryczałtowanej wynosiła w 2002 roku 2,26 zł netto na miesiąc od jednej osoby. W przypadku rodzin wielodzietnych tj. utrzymujących powyżej trojga dzieci, miesięczne świadczenie ustala się jak dla 5 osób. W zamian gmina zapewnia wszystkim mieszkańcom:

    *      pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na każdej posesji,
    *      możliwość segregacji odpadów w gminnych punktach segregacji,
    *      bezpłatne usunięcie z posesji odpadów wielkogabarytowych,
    *      stałe terminy odbioru odpadów z posesji wraz z wystawianiem przez pracowników zapełnionego pojemnika,
    *      w trakcie prac porządkowych na posesji, gdy odpadów jest więcej niż zwykle, zapewniamy bezpłatny odbiór "dodatkowych śmieci"


Opróżnianiem pojemników na surowce wtórne zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie , które zawarło stosowne umowy z firmami zajmującymi się odzyskiem i recyklingiem.

ILOŚĆ ZAGOSPODAROWANYCH ODPADÓW

Segregacja odpadów w gminie Wolsztyn obowiązuje od 1 kwietnia 2001 roku i zgodnie z informacjami otrzymanymi od przewoźnika - PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie, w tym początkowym okresie jej funkcjonowania zanotowano stosunkowo optymistyczne dane w zakresie ilości wysegregowanych surowców i tak:

W miesiącach maj - wrzesień 2001 zebrano:

    *      Makulatura - 810 m3
    *      Tworzywa sztuczne - 1916,6 m3
    *      Stłuczka szklana - 85 Mg

W roku 2002 wysegregowano i sprzedano:

    *      Makulatura - 2323 m3
    *      Tworzywa sztuczne - 4454 m3
    *      Stłuczka szklana - 165 Mg

Ilość zebranych w pojemnikach do segregacji odpadów jest w początkowym okresie bardzo duża, ze względu na opróżnianie zawartości piwnic i strychów. W okresie ok. 6 miesięcy zaczyna się stabilizować na stałym poziomie.Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2024-07-12 | Ostrzeżenie meterologiczne - burze i grad
Urząd Miejski w Wolsztynie
2024-07-11 | Ostrzeżenie meterologiczne - burze i grad
Urząd Miejski w Wolsztynie
2024-07-10 | Ostrzeżenie meterologiczne - burze i silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2024-07-04 | Ostrzeżenie meterologiczne - burze i grad
Urząd Miejski w Wolsztynie
2024-06-18 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze i grad
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia - patronat Burmistrza Wolsztyna...

2024-08-06
Urząd Miejski w Wolsztynie
2024-07-26
Urząd Miejski w Wolsztynie
2024-07-14
Urząd Miejski w Wolsztynie
2024-07-14
Urząd Miejski w Wolsztynie
2024-07-06
Urząd Miejski w Wolsztynie
2024-07-04
Urząd Miejski w Wolsztynie
2024-06-15
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 9:00 - 14:30
środa 9:00 - 15:30
piątek 9:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 31
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"