wpisz słowo:   
 Niedziela,  14 Lipca 2024
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Gospodarka ściekami w Mieście i Gminie

Atrakcyjne walory przyrodniczo-krajobrazowe, a przede wszystkim dwa wolsztyńskie jeziora, stanowią od wielu lat podstawę rozwoju turystyki i rekreacji na terenie gminy Wolsztyn. Niestety, wieloletnie zaniedbania, szczególnie w zakresie gospodarki ściekowej  spowodowały, że te chlubne tradycje zostały poważnie zagrożone.
W związku z tym , od początku istnienia samorządów prowadzone były prace związane z rozbudową kolektorów sanitarnych na terenie miasta Wolsztyna oraz przyległych wsi: Karpicko , Niałek Wielki, Stary Widzim, Berzyna . Jak dotąd wykonano łącznie ok. 40 km kolektorów i  9 przepompowni.
W styczniu 1997 roku, Rada Miejska w Wolsztynie - uchwałą nr XXVIII/228/97 - przyjęła do realizacji docelowy program gospodarki ściekowej gminy Wolsztyn, który obejmował m.in. rozbudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków (dotychczas zakończono prace związane z I etapem rozbudowy - tzw. "ścieżkę osadową"), rozbudowę kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej oraz wykorzystanie rezerwy na oczyszczalni ścieków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Wolsztynie. Załącznikiem do uchwały są opracowania: "Gospodarka Ściekowa Gminy Wolsztyn.
   
Program Ogólny" oraz "Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wolsztynie". Wdrożenie programu ma na celu:

 • wyeliminowanie zanieczyszczeń gruntowych i naturalnych powodowanych przez nieszczelne zbiorniki do gromadzenia ścieków, wylewanie ścieków w miejsca niedozwolone (lasy, pola uprawne, rowy melioracyjne), nielegalne podłączenia ścieków sanitarnych do kolektorów deszczowych itd.,
 • zabezpieczenie stanu sanitarnego miejsko-gminnego ujęcia wody podziemnej we Wroniawach - obecny stan sanitarny wsi przyległej do ujęcia powoduje stałe zagrożenie dla jakości wód podziemnych czerpanych z ujęcia (opracowanie z 1995 roku: "Strefa ochrony sanitarnej ujęcia wody we Wroniawach" - Zakład Hydrogeologii pod kier. Prof. Górskiego - UAM Poznań),
 • doprowadzenie do I klasy czystości wód jezior : Wolsztyńskiego, Berzyńskiego, Krutla, Święte, Rudzieńskie i innych z terenu gminy,
 • powrót do wieloletnich tradycji turystyczno-wypoczynkowych miasta i gminy w związku ze stale zwiększającą się ilością turystów polskich i zagranicznych odwiedzających Wolsztyn i jego okolice,
 • umożliwienie rozbudowy infrastruktury zaplecza sanitarnego dla licznych turystów zagranicznych i krajowych odwiedzających jedyne w Polsce Muzeum Starych Parowozów oraz Muzeum Dr R.Kocha ,
 • zasilenie budżetu gminy opłatami za korzystanie z urządzeń gospodarki ściekowej i wpływami z turystyki,
 • poprawę jakości wód zlewni Obrzycy (Rudno, Wilcze), na której znajduje się powierzchniowe ujęcie wody pitnej dla Zielonej Góry,
 • zaktywizowanie potencjału ekonomicznego gminy w aspekcie inwestycji budowlanej,
 • uzbrojenie terenów przemysłowo-składowych zorganizowanych przez gminę z myślą o przyciągnięciu inwestorów z kapitałem zagranicznym,
 • wykorzystanie możliwości wspólnego oczyszczania ścieków i przeróbki osadów pościekowych z istniejącą oczyszczalnią w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Wolsztynie. Przyjęto założenie, że ścieki z terenu całej gminy trafią na jedną z dwóch istniejących w Wolsztynie oczyszczalni :

 •  gminną oczyszczalnię ścieków, która po rozbudowie osiągnie przepustowość 6000 m3/d,
 •  oczyszczalnię OSM, zdolną przyjąć dodatkowo 2000 m3/d (istniejąca rezerwa stanowi zabezpieczenie w przypadku powstania dodatkowych zakładów produkcyjnych na wsi).


W odniesieniu do poszczególnych wsi zaprojektowano system kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej. Przepompownie główne, realizowane w pierwszej kolejności, stanowić będą początkowo punkty zlewne ścieków w każdej wsi, z których ścieki tłoczone będą na jedną z oczyszczalni. Docelowo punkty te będą pełniły funkcje studni zbiorczych integralnych systemów kanalizacyjnych dla poszczególnych wsi. Działalność w zakresie gospodarki ściekowej  nie ogranicza się jedynie do inwestycji, gdyż największym problemem było wyegzekwowanie od mieszkańców dokonywania podłączeń do istniejących już kanałów, co wykonano wykorzystując początkowo drogę administracyjną, tzn. wydając setki decyzji zobowiązujących właścicieli posesji do wykonywania przyłączy w określonych (maksymalnie półrocznych) terminach.
W grudniu 1997 roku Rada Miejska w Wolsztynie podjęła bardzo ważną uchwałę w sprawie zasad postępowania z odpadami oraz utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn, gdzie wprowadzono m.in. obowiązek podłączenia się do ulicznej kanalizacji sanitarnej w ciągu 6 miesięcy od momentu oddania jej do eksploatacji.

Wszystkie te działania przyniosły określony skutek w postaci osiągnięcia przez wody jeziora Wolsztyńskiego II klasy czystości (wychodząc z kategorii wód pozaklasowych), a tym samym dopuszczenia ich do celów kąpielowych. Kolejnym krokiem w tym zakresie będzie odmulenie dna jeziora Wolsztyńskiego, nad czym prowadzone są już prace przygotowawcze. W 1996 roku prof. Konstanty Lossow sporządził ekspertyzę pt. "Możliwości i uwarunkowania rekultywacji jeziora Wolsztyńskiego", gdzie autor zaproponował mechaniczne usuniecie osadów dennych zalegających w niecce jeziornej miejscami do grubości ponad 8 m. W tym samym roku prof. Lossow opracował harmonogram prac rekultywacyjnych m.in. beznakładowych w postaci spiętrzenia wód zbiornika o 20-30 cm (wykonano) i utrzymania tego poziomu. Jednocześnie zaproponował wykonanie badań osadów pod kątem wykorzystania ich w przyszłości w rolnictwie. W 1997 roku sporządzono operat - sprawozdanie z badań osadów dennych niecki jeziornej (wykonawca - GEOPROJEKT Zielona Góra).
Od 1997 roku Urząd Miejski finansuje badania dopływów do jez.Wolsztyńskiego pod względem składu fizyko-chemicznego.

TROCHĘ HISTORII
     
Wybudowana w latach 70-tych mechaniczna oczyszczalnia ścieków z założenia obsługiwać miała miasto Wolsztyn oraz nowo budowaną Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Wolsztynie, która docelowo miała dostarczać około 3.500 m3 ścieków/dobę. Jej podstawowym elementem był osadnik Imhoffa, skąd oczyszczone mechanicznie ścieki trafiały na tzw. pola irygacyjne (50 ha), gdzie ulegały częściowemu biologicznemu podczyszczaniu, a dalej - za pośrednictwem rowu opaskowego - do jeziora Berzyńskiego. Takie rozwiązanie było zgodne z obowiązującymi wówczas przepisami z zakresu ochrony środowiska. Równolegle - w latach 80-tych -na terenie Wolsztyna powstało kilka odcinków kolektorów sanitarnych, m.in. skanalizowano ul.Fabryczną, Gajewskich, Wschowską i Lipową oraz całe osiedle budownictwa wielorodzinnego w rejonie ul. Słowackiego. Ilość napływających ścieków pozwalała na około 30% wykorzystanie mocy przerobowych oczyszczalni. 

Powstałe w 1990 roku samorządy lokalne, u progu swej działalności, miały do rozwiązania wiele nawarstwionych przez lata problemów. W przypadku Wolsztyna jednym z bardziej istotnych zagadnień była potrzeba skanalizowania pozostałej części miasta oraz wsi na terenie gminy, a  także modernizacja przestarzałej technologicznie oczyszczalni ścieków. Samorząd miejski, w zadaniach zaplanowanych na pierwszą kadencję, przyjął do realizacji program skanalizowania miasta Wolsztyna w oparciu o system grawitacyjno-tłoczny umożliwiający budowę kolektorów na niewielkich głębokościach, co było szczególnie ważne na terenie "starego miasta". Poza tym , rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej było jednym z podstawowych warunków dalszego rozwoju turystyki na ziemi wolsztyńskiej opartej na licznych walorach przyrodniczo-krajobrazowych tego terenu (jeziora, lasy, obszary chronionego krajobrazu). W związku z tym, od początku lat 90-tych prowadzono intensywne prace związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Wolsztyna i przyległych miejscowości.

Wszelkie prace dotyczące rozbudowy systemu ściekowego prowadzone były w oparciu o długofalowe programy, które powstawały niekiedy w wyniku bardzo ożywionych dyskusji, w których ścierały się różne poglądy, rodziły się pomysły, ale zawsze uwzględniano optymalne pod względem technologicznym i ekonomicznym rozwiązania. Programy te przyjmowały różną formę. Pierwotnie były to rozrysowane na mapie gminy koncepcje funkcjonowania gospodarki ściekowej , które ostatecznie przybrały postać programu uchwalonego przez Radę Miejską w Wolsztynie Uchwałą Nr XXVIII/228/97 ze stycznia 1997 roku, którą przyjęto do realizacji docelowy program gospodarki ściekowej gminy obejmujący m.in. rozbudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków oraz wykorzystanie rezerwy na biologicznej oczyszczalni ścieków OSM, a także równoległą rozbudowę kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej na terenie gminy. Załącznikiem do uchwały są opracowania: "Gospodarka Ściekowa Gminy Wolsztyn. Program Ogólny" oraz "Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wolsztynie". Przyjęte w wymienionych dokumentach założenia są nie tylko zgodne z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej, ale przede wszystkim są optymalne pod względem techniczno-ekonomicznym. Jedna duża oczyszczalnia może przyjąć ścieki o bardzo zróżnicowanym ładunku zanieczyszczeń, posiada też dostateczną rezerwę, by przyjąć ścieki od ewentualnych nowych podmiotów gospodarczych, charakteryzuje się też dużo mniejszą awaryjnością w porównaniu z podobnymi obiektami o mniejszej przepustowości. W podjęciu decyzji o budowie jednej dużej oczyszczalni, a  nie kilku małych pomogły nam doświadczenia naszych partnerskich miast w Niemczech i Holandii.

O wartości naszego programu niech świadczy fakt , że w ocenie licznej grupy fachowców oceniających go przy okazji różnorakich konkursów ekologicznych, m.in.  ogólnokrajowego konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Na najlepiej zorganizowaną gospodarkę ściekową w gminie" czy też ogólnopolskiego konkursu "Przyjaźni Środowisku", uzyskał na tyle wysoką punktację, że gmina Wolsztyn została finalistą krajowym obu konkursów, a w ślad za tym uzyskała znaczące nagrody finansowe, które można było przeznaczyć na dalszą realizację gospodarki ściekowej. 

Program ten jest również częścią składową wniosku o dofinansowanie skierowanego przez założone w Wolsztynie Stowarzyszenie Gmin Nadobrzańskich do tzw. Funduszu Spójności. W ocenie ekspertów niemieckich z firmy Steinbacher Consult program ściekowy gminy Wolsztyn jest optymalny i nie wymaga jakichkolwiek korekt pod kątem standardów obowiązujących w UE.
Trzeba również podkreślić fakt, iż posiadanie tego typu opracowania znacząco wpłynęło na ocenę naszych wniosków o dofinansowanie złożonych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dochodzimy w tym miejscu do momentu podjęcia decyzji o konieczności opracowania projektu rozbudowy wolsztyńskiej oczyszczalni. Przetarg na opracowanie dokumentacji rozpisany został we wrześniu 1996 roku, a umowę z wybranym projektantem - Pracowniami Badawczo-Projektowymi "EKOSYSTEM" w Zielonej Górze - podpisano 30 grudnia 1996 roku (koszt projektu - ca 393 tys. zł). Oceny ofert dokonała komisja przetargowa złożona z radnych oraz pracowników Urzędu Miejskiego i PGK Sp. z o.o..

Opracowany projekt zakładał, że oczyszczalnia pracować będzie w układzie 3-stopniowego , mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków, zgodnie z najnowszymi tendencjami światowymi, ujmującego biologiczną defosfatację, denitryfikację i nitryfikację z chemicznym strącaniem fosforu oraz częściową tlenową stabilizacją osadu. Prace projektowe zakończyły się w październiku 1997 roku, a pozwolenie na budowę wydał Urząd Rejonowy w Wolsztynie w dniu 7 lipca 1998 roku.
 

ETAP I - ŚCIEŻKA OSADOWA


Koszt modernizacji oczyszczalni, z uwagi na znaczący zakres oraz wielkość obiektu (6000 m3/d), był na tyle wysoki, że wyasygnowanie takich środków tylko z budżetu gminy było niemożliwe. W związku z tym staraliśmy się docierać do różnych funduszy pomocowych. Będąc jeszcze w woj. zielonogórskim złożyliśmy wniosek o dofinansowanie inwestycji do funduszu PHARE, jednakże z powodu reformy administracyjnej kraju nie znalazł się on na liście priorytetów tego województwa. Równolegle ubiegaliśmy się o środki na ten cel w NFOŚiGW, jednak w tym czasie fundusz ten oferował gminom stosunkowo niekorzystne warunki finansowe, więc mimo wstępnego przyznania pożyczki, nie skorzystaliśmy z tej możliwości.

Jednak sprawą niezwykle pilną było wdrożenie zaprojektowanego ciągu technologicznego osadowego ze względu na uciążliwość zapachową stwarzaną głównie przez uwodnione osady pościekowe suszone na poletkach osadowych przy oczyszczalni.

Pokrótce "ścieżkę osadową" można opisać w sposób następujący: uwodnione osady trafiają najpierw do zagęszczacza grawitacyjnego, gdzie ulegają wymieszaniu i zagęszczeniu; dalej trafiają do budynku pras, gdzie za pomocą prasy sitowo-taśmowej są odwadniane, a następnie są higienizowane wapnem i już jako BIOCAL mogą być wykorzystywane rolniczo lub do celów leśnych.

Ogłoszenie o przetargu na kompletację wyposażenia technologicznego odwodnienia osadów ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11 marca 1998 roku. Powołana przez Zarząd Miejski komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert uznając za najkorzystniejszą ofertę firmy "ECOSERVICE" Sp. z o.o. z Zielonej Góry. Umowę dostawy za kwotę 837 tys. zł podpisano w dniu 10 czerwca 1998 roku.

Przetarg na wykonawstwo budowli związanych ze ścieżką osadową został ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 lipca 1998 roku. Zakres przetargu obejmował wykonanie: przepompowni osadu wstępnego i dowożonego, przepompowni lokalnej , grawitacyjnego zagęszczacza osadu, budynku pras, rurociągów technologicznych, stacji transformatorowej i zasilania energetycznego. Komisja przetargowa złożona z radnych oraz pracowników Urzędu Miejskiego i PGK Sp. z o.o. na wykonawcę robót wybrała Zakład Remontowo-Budowlany , Józef Mączkowski z Wolsztyna, z którą Zarząd Miejski podpisał umowę w dniu 23 października 1998 roku. Firma generalnego wykonawcy wybudowała przepompownie lokalne i sieci międzyobiektowe, natomiast pozostałe prace wykonali podwykonawcy, t.j. Usługowy Zakład Murarsko-Betoniarski Pana Jerzego Barskiego z Wolsztyna - wykonawca zagęszczacza grawitacyjnego i budynku pras oraz firma "ELPROMONT" Pana Zygmunta Gucze z Wolsztyna - wykonawca zakresu robót elektrycznych. Roboty zakończono do końca marca 2000 roku, a ich wartość wyniosła ca 1.464 tys. zł.

Ostatni element "ścieżki osadowej" stanowi ciąg technologiczny do higienizacji wapnem osadów ściekowych, na który przetarg ogłoszony został w BZP w dniu 4 maja 2000 roku. Analiza złożonych ofert , przeprowadzona przez komisję przetargową spowodowała , że w dniu 12 lipca 2000 roku Zarząd Miejski podpisał umowę z wybraną przez komisję firmą "MONTECH" sp. z o.o. z Łęcznej za kwotę 145 tys. zł.

Nieodpłatny nadzór inwestorski przy realizacji I etapu oczyszczalni pełnił radny Rady Miejskiej - mgr inż. Krzysztof Lisiewicz.

Na realizację tego etapu oczyszczalni udało się pozyskać środki pozabudżetowe, m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (pożyczka preferencyjna w wysokości 250 tys. zł) i w Poznaniu (częściowo umarzalna pożyczka preferencyjna w wysokości 500 tys. zł) oraz z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie (dotacja w wysokości 171 tys. zł).
 

ETAP II - "BIOLOGIA OCZYSZCZALNI"

Realizacja tego najważniejszego technologicznie etapu oczyszczalni uzależniona była przede wszystkim od możliwości pozyskania środków pozabudżetowych na jego sfinansowanie. Poprzedzona została jednak burzliwą, trwającą prawie rok dyskusją, nad wysuniętym przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Wolsztynie rozwiązaniem alternatywnym, polegającym na współpracy technologicznej istniejącej oczyszczalni gminnej i przewidywanej do modernizacji oczyszczalni OSM. Ostatecznie przyjęto do realizacji posiadaną przez urząd wersję projektową z 1997 roku.

Ponadto, w 2001 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wprowadził wyjątkowo korzystne warunki dofinansowania inwestycji proekologicznych , w związku z czym  20 kwietnia 2001 roku ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na  "Rozbudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Wolsztynie". Równolegle złożone zostały - przygotowane wyłącznie przez pracowników Urzędu Miejskiego - wnioski o dofinansowanie inwestycji w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przyjęto ambitny plan sfinansowania całości przedsięwzięcia, szacowanego na ok. 12 mln zł, ze źródeł pozabudżetowych i to przy założeniu równomiernej, nie obciążającej nadmiernie budżetu gminy, spłaty powstałego zadłużenia. Uzyskanie przez gminę Wolsztyn I miejsca w rankingu wniosków złożonych w tym czasie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoliło na uzyskanie wyjątkowo korzystnych warunków pomocy finansowej, tzn. sfinansowania 70% kosztów wraz z oprocentowaniem pożyczki w wysokości 0,1 stopy redyskonta weksli (obecnie ok. 0,6% w stosunku rocznym). Dodatkowo 10% udzielonej pożyczki przekwalifikowano na dotację (ok. 1,1 mln zł) oraz wydłużono okres spłaty do roku 2011 , a ponadto- po zakończeniu przedsięwzięcia w terminie i spłacie ponad 50% pożyczki - gmina może ubiegać się o częściowe jej umorzenie. Pozostałe 30% udało się uzyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  również na bardzo korzystnych warunkach częściowo umarzalnej pożyczki preferencyjnej.

Mając zapewnienie finansowania inwestycji można było kontynuować procedurę przetargową, do przeprowadzenia której powołana została komisja przetargowa złożona w większości z radnych Rady Miejskiej,  a ponadto w jej składzie znaleźli się pracownicy Urzędu Miejskiego, PGK Sp. z o.o oraz eksperci. Po wnikliwej analizie złożonych ofert (6 ofert) na generalnego wykonawcę została wybrana firma ECOSERVICE sp. z o.o. z Zielonej Góry, z którą Zarząd Miejski podpisał umowę w dniu 12 lipca 2001 roku. W dniu 30 sierpnia tego samego roku miało miejsce uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego w jednym z obiektów przyszłej oczyszczalni.

Podczas realizacji inwestycji generalny wykonawca współpracował z trzema firmami z Wolsztyna i firmą z Gliwic, które znakomicie wywiązały się z podjętych zadań. 
Usługowy Zakład Murarsko-Betoniarski Pana Jerzego Barskiego z Wolsztyna wybudował podstawowe obiekty technologiczne oczyszczalni, tzn. komorę rozprężną, piaskownik wraz z budynkiem separatora piasku, komorę defosfatacji, komorę napowietrzania osadu czynnego, osadnik wtórny, budynek obsługi technicznej. Te bardzo trudne technicznie obiekty - w ocenie wielu fachowców - wykonane zostały  wyjątkowo profesjonalnie i solidnie. Pracownicy Pana Jerzego Barskiego, pod jego osobistym nadzorem, spędzili na budowie oczyszczalni ponad dwa lata. Niestety, niedawno okazało się, że była to największa , ale zarazem ostatnia budowa w życiu Pana Jerzego, który z powodu przedwczesnej śmierci nie weźmie w uroczystości otwarcia gminnej oczyszczalni ścieków w Wolsztynie, choć z pewnością na zawsze zapisał się na kartach jej historii.
Zakład Remontowo-Budowlany Pana Józefa Mączkowskiego z Wolsztyna wykonał m.in.: komory pomiarowe, rurociąg tłoczny o średn. 450 mm, kanał odprowadzający ścieki oczyszczone z oczyszczalni o średn. 600 mm, sieci międzyobiektowe technologiczne oraz drogi wewnętrzne technologiczne. Również te prace zostały bardzo wysoko ocenione przez grono fachowców i odebrane bez zastrzeżeń.
Firma "ELPROMONT" Pana Zygmunta Gucze z Wolsztyna zrealizowała całość robót elektryczno-energetycznych, sieci cieplne oraz kotłownię gazową, wykonując te prace, podobnie jak pozostałe wolsztyńskie firmy, solidnie i terminowo.
"HYDRO-ECO-INVEST" sp. z o.o. z Gliwic  była wykonawcą i dostawcą nowoczesnych podzespołów automatyki i sterowania procesem pracy oczyszczalni, zapewniając pełny dostęp do informacji dla jej przyszłego użytkownika. 
Generalny wykonawca, t.j. firma ECOSERVICE sp. z o.o. z Zielonej Góry zajęła się dostawą i montażem urządzeń technologicznych wyposażenia obiektów oraz przeprowadziła rozruch technologiczny. Głównym kierownikiem budowy był pracownik firmy "ECOSERVICE" - mgr inż. Roman Gmiterek.

Nadzór inwestorski z ramienia Urzędu Miejskiego prowadzony był przez zespół inspektorów nadzoru pod kierunkiem mgr inż. Grzegorza Wysockiego- pracownika Urzędu Miejskiego. Pan Wysocki współpracował m.in. : w zakresie technologii oczyszczalni - z mgr inż. Krzysztofem Lisiewiczem , w zakresie robót elektrycznych - z mgr inż. Benonem Jąderem, w zakresie automatyki oczyszczalni - z inż. Bogusławem Jarmoszyńskim.

Równolegle Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie przeprowadziło modernizację centralnej przepompowni ścieków, dostosowując zakres prac do potrzeb modernizowanej oczyszczalni ścieków.

Całkowita wartość robót II etapu budowy oczyszczalni wyniosła 12.374 tys.zł. Za tą kwotę powstał obiekt nowoczesny, perspektywiczny, w żaden sposób nie ograniczający rozwoju gospodarczego gminy, a wręcz  umożliwiający lokalizację każdego zakładu w dowolnym punkcie naszej gminy. Możliwe jest też sukcesywne podnoszenie standardu życia mieszkańców gminy Wolsztyn poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i zarazem efektywne wykorzystanie w tym celu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2024-07-12 | Ostrzeżenie meterologiczne - burze i grad
Urząd Miejski w Wolsztynie
2024-07-11 | Ostrzeżenie meterologiczne - burze i grad
Urząd Miejski w Wolsztynie
2024-07-10 | Ostrzeżenie meterologiczne - burze i silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2024-07-04 | Ostrzeżenie meterologiczne - burze i grad
Urząd Miejski w Wolsztynie
2024-06-18 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze i grad
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia - patronat Burmistrza Wolsztyna...

2024-08-06
Urząd Miejski w Wolsztynie
2024-07-26
Urząd Miejski w Wolsztynie
2024-07-14
Urząd Miejski w Wolsztynie
2024-07-14
Urząd Miejski w Wolsztynie
2024-07-06
Urząd Miejski w Wolsztynie
2024-07-04
Urząd Miejski w Wolsztynie
2024-06-15
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 9:00 - 14:30
środa 9:00 - 15:30
piątek 9:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 34
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"