wpisz słowo:   
 Poniedziałek,  21 Września 2020
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2020-02-12
 UWAGA! NABÓR WNIOSKÓW! Od 2 do 31 marca 2020 r.

WAŻNE! INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI
Uprzejmie informujemy, że w dniach od 2 do 31 marca 2020 roku, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, będzie można składać wnioski o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu gminy Wolsztyn na przedsięwzięcia polegające
na wymianie istniejących źródeł ciepła opartych na paliwie stałym, na bardziej ekologiczne.
Zasady udzielania dotacji określone są w Regulaminie, stanowiącym załącznik do uchwały nr XLVI/533/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Wolsztyn na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 29 maja 2018 r., poz. 4392), zmienionej uchwałą
nr XVI/163/2019 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XLVI /533/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Wolsztyn na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania (Dz. Urz. Woj. Wlkp z dnia 13 stycznia 2020 r., poz. 447) – dokumenty są dostępne
na stronie: www.bip.wolsztyn.pl, w zakładce: OCHRONA POWIETRZA / PROGRAM OCHRONY POWIETRZA / NABÓR WNIOSKÓW 2020 (m.in. druki wniosków) i AKTY PRAWNE (uchwały i zarządzenia).
Dotacje udzielane będą na przedsięwzięcia polegające na trwałej wymianie systemu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obejmujące wymianę istniejących źródeł ciepła opartych na paliwie stałym, w pierwszej kolejności na:
    1. kotły gazowe;
    2. kotły olejowe;
    3. kotły olejowo-gazowe
    4. ogrzewanie elektryczne,
    5. wymiennik ciepła/węzeł cieplny z podłączeniem do sieci ciepłowniczej.
a w drugiej kolejności na:
    6. pompy ciepła,
    7. kotły na paliwo stałe z zachowaniem następujących warunków:
        ◦ udokumentowanie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej,
        ◦ posiadanie certyfikatu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z uchwałą nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 roku, poz.8807) (certyfikaty zgodności, tzw. „ekoprojekt” lub „ecodesign”)

Uwaga: Poprzez trwałą wymianę istniejącego źródła ciepła rozumie się usunięcie z nieruchomości objętej wnioskiem pieców kaflowych/kotłów na paliwa stałe lub trwałe odcięcie pieców kaflowych od przewodów dymowych – w przypadku montażu wkładów elektrycznych.

Dofinansowanie dotyczy zakupów i prac, obejmujących:
    1) demontaż starego źródła ogrzewania,
    2) zakup i montaż nowego źródła ogrzewania,
    3) zakup i montaż wkładu kominowego,
    4) podłączenie do sieci gazowej,
    5) podłączenie do sieci elektrycznej,
    6) podłączenie do sieci cieplnej.
Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.
Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.
Przypominamy, że dotacja przeznaczona może być wyłącznie na dofinansowanie zakupów i prac, realizowanych w obiektach na terenie miasta i gminy Wolsztyn, które zostaną przeprowadzone w roku udzielania dotacji. Finansowaniu podlegają wyłącznie wydatki poniesione po podpisaniu umowy o jej udzielenie.

Można ubiegać się o dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych, a jednocześnie nie więcej niż:
1) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
a) 5.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie gazowe, olejowe lub olejowo-gazowe,
b) 5.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na pompę ciepła,
c) 5.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie elektryczne,
d) 3.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na wymiennik ciepła/węzeł cieplny z podłączeniem do sieci ciepłowniczej,
e)  3.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na inne kotły na paliwo stałe, spełniające określone wymagania
2) dla wyodrębnionego lokalu w budynku mieszkalnym:
a) 3.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie gazowe, olejowe i olejowo-gazowe,
b) 3.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie elektryczne.
3) dla budynku wielorodzinnego:
a) 10.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania budynku na ogrzewanie gazowe, olejowe, olejowo-gazowe lub pompę ciepła,
b) 10.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na wymiennik ciepła/węzeł cieplny z podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń i muszą być kompletne, tzn. zawierać wszystkie załączniki opisane w załączniku nr 1 do Regulaminu, t.j.: dokument potwierdzający tytuł prawny władania nieruchomością (np. aktualny odpis z księgi wieczystej oraz w niektórych sytuacjach: akt notarialny zakupu nieruchomości, decyzja o nabyciu spadku, akt notarialny darowizny lub umowa najmu), zgodę właściciela nieruchomości (w przypadku najemcy), zgody współwłaścicieli, uchwały wspólnoty mieszkaniowej, oświadczenie o pokryciu kosztów przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę. Wnioski należy składać
na nowych drukach (stanowiących załącznik do uchwały nr XVI/163/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku).

Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Wolsztyn a wnioskodawcą, a jej podpisanie może być poprzedzone przeprowadzeniem wizji lokalnej. Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu przedsięwzięcia, na podstawie wniosku o rozliczenie dotacji, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

Prosimy o zachowanie wszelkich wymogów prawa budowlanego, m.in. uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie oraz uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej.

Przyznawanie dotacji odbywać się będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy Wolsztyn na 2020 rok, tj. 250 tys. zł. W przypadku niewykorzystania limitu środków, kolejny nabór odbędzie się w dniach od 1-31 lipca 2020 roku.

 

Informacji udzielają:

Justyna Mikołajewska - tel. 68 347 45 33

Anna Tylińska - tel. 68 347 45 42
Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-20 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-19 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-16 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-15 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-10 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2020-10-26
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-30
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-25
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-22
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-19
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-19
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-18
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 14:30
środa 8:00 - 15:30
piątek 8:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 41
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2020
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"