wpisz słowo:   
 Sobota,  15 Grudnia 2018
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
ArchiwumAktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2017-11-13
 Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5

Załącznik do Zarządzenia nr 250.2017 Burmistrza Wolsztyna
z dnia 13 listopada 2017 roku

 

 

Burmistrz Wolsztyna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Przedszkola nr 5 „Słoneczna Piątka” w Wolsztynie

ul. Komorowska 4, 64-200 Wolsztyn

Organ prowadzący: Gmina Wolsztyn

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone  w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 roku poz. 1597), tj.:

1) Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:

a)  posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w ww. przedszkolu, bądź posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w ww. przedszkolu,

b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

d) uzyskał:

- co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

- pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

- w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich  czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa  w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku poz. 59, z późn. zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

f)  ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

g)  nie był ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 1189, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 1842, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

h) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i)  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

j) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,  o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 1311,
z późn. zm.);

k)  w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku Nr 43 poz. 224, z późn. zm.)

lub

2) Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu wymienione w pkt. 1), z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego

lub

3) Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz. 1881) spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu wymienione w pkt. 1), z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego

lub

4)  Jest osobą niebędącą nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

- posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  

– stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

- posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

- posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

- nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego
lub postępowanie dyscyplinarne;

- spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 rozporządzenia wymienione w ust. 1 pkt 1  lit. b, e, f, h, j oraz lit. k ogłoszenia.

 

2.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola;

2)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy,  w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę
i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4)  poświadczone przez kandydata za zgodność kopii dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. 2: świadectwa pracy, zaświadczenia
o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku Nr 43 poz. 224, z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca;

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 1311);

11) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 1189, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 1842, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wolsztynie w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

 

„Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 5 „Słoneczna Piątka”  w Wolsztynie”, bądź w postaci elektronicznej*, w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku do godziny 15.00 na adres: Urząd Miejski w Wolsztynie, ul. Rynek 1, 64 - 200 Wolsztyn.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Wolsztyna. O terminie i miejscuprzeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 347-45-65.

                                                                                                       

 

 

   /-/ Wojciech Lis

 

 

 Wolsztyn, 13 listopada 2017 roku

 

* W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.


Nadchodzące wydarzenia
10.03
2019
Koncert z okazji Dnia Kobiet
13.02
2019
Zaproszenie do teatru
13.01
2019
XXII Spotkanie Chórów i Zespołów Śpiewaczych
06.01
2019
Orszak Trzech Króli
06.01
2019
Poznańskie Słowiki
05.01
2019
5 stycznia 2019
03.01
2019
Wolsztyński Słownik Powstańców Wielkopolskich
17.12
2018
Portret bez granic
15.12
2018
NorDanCup 2018
czytaj więcej...

Ważne informacje
26.12
2018
Szacowanie szkód - Rolnicy
czytaj więcej...

Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Łódź Turystyczna
Sport
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Projekt 8.3
Karta Rodziny
Imprezy cykliczne
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Informator SMS
Galeria zdjęć
Stacja meteo
Pobierz Quest
Kamery online
Komunikacja
Geo-System
URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:00 - 15:00
Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać codziennie
w godz.: poniedziałek 8:00 - 15:30, wtorek - piątek 7:00 - 14:30

Kasa czynna:
poniedziałek 8:00 - 15:30
wtorek - piątek 7:00 - 14:30                    
                    
                    
Osób online: 22
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2018
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"