wpisz słowo:   
 Poniedziałek,  18 Czerwca 2018
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum


Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2017-05-11
 Propozycje projektów rewitalizacyjnych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o trwającej realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna pn. Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017-2025, którego celem jest wyznaczenie i wskazanie do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, a tym samym działania zmierzające do poprawy aktualnego stanu gminy poprzez likwidację negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.

Do tej pory, w ramach projektu, obszar gminy został podzielony na jednostki analityczne, które zostały poddane analizie według rekomendowanych wskaźników na podstawie pozyskanych danych w zakresie m.in. bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, edukacji i stanu infrastruktury technicznej. Wynikiem dotychczasowych prac jest wstępny dokument pn. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) w gminie Wolsztyn, który został poddany konsultacjom społecznym w dniach od 9 do 16 maja b.r. Na podstawie diagnozy zostały wyznaczone obszary rewitalizacji obejmujące:

 • obszar miejski - część Wolsztyna (ulice: Asnyka, Berzyńska, Dworcowa nr.: 15, 17, 19, 19a, 19b i 27, Fabryczna, Gajewskich, Polna, Prusa, Strzelecka, Wschowska, Zakątek, 5 Stycznia, Doktora Kocha, Dworcowa, Dąbrowskiego, Józefa Dutkowskiego, Drzymały nr.: 2, 4 i 6, Konstytucji 3 Maja, Kościelna, Krótka, Krzywa, Poznańska, Rynek, Rzeczna, Słodowa, Wodna, Kolejowa, Korczaka, Łąkowa, Marcinkowskiego, Mickiewicza, Ogrodowa, Poniatowskiego, Sienkiewicza, Słowackiego oraz Kusocińskiego.
 • obszar wiejski: Świętno, Rudno, Wilcze

 

 


Gotowe opracowanie będzie stanowiło podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów z zakresu rewitalizacji zarówno ze środków krajowych jak i środków Unii Europejskiej w obecnej perspektywie finansowej. Niżej wymieniono typy możliwych do realizacji projektów.


Przebudowa lub adaptacja budynków, obiektów na terenach zdegradowanych w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych w tym: remont lub przebudowa elewacji, fasad i dachów, budynków oraz pomieszczeń w tym: remont, przebudowa instalacji: grzewczych, elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych w budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (budowa, remont, przebudowa małej architektury, ogrodzeń), adaptacja, przebudowa lub remonty budynków i przestrzeni użyteczności publicznej wraz z przyległym otoczeniem na cele edukacyjne, społeczne i gospodarcze znajdujących się na terenie rewitalizowanym w tym m.in. przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, szkolne stołówki, domy dziecka, ośrodki walki z patologiami społecznymi, poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, domy kultury, centra aktywności obywatelskiej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz obiekty służące pomocą społeczną. Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu, w tym: budowa, rozbudowa, modernizacja lub remont dróg lokalnych na rewitalizowanym terenie i ich połączeń z siecią dróg publicznych (jedynie jako element szerszego projektu rewitalizacyjnego i wówczas gdy przyczyni się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych jako element kompleksowych programów rewitalizacji), budowa, remonty lub przebudowa chodników i przejść dla pieszych oraz wszelkiej infrastruktury pozwalającej na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów (np. ścieżki rowerowe), wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, wyburzanie budynków i uporządkowanie przestrzeni publicznej, renowacja wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych – tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego. Wsparcie inwestycyjne na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy oraz wyposażenia obiektów ekonomii społecznej.


Beneficjentami mogą być następujące podmioty, których projekt został ujęty w Programie Rewitalizacji:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
 • Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • szkoły wyższe
 • jednostki naukowe
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe
 • instytucje kultury
 • organizacje pozarządowe i stowarzyszenia
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych
 • instytucje otoczenia biznesu
 • administracja rządowa
 • partnerzy społeczni i gospodarczy
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • przedsiębiorcy
 • porozumienia w/w podmiotów
 • podmioty ekonomii społecznej
 • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.


Wobec powyższego zwracamy się do Państwa o zgłaszanie propozycji projektów z zakresu rewitalizacji, które spełniają jednocześnie trzy warunki:

 • projekt zlokalizowany jest w granicach wyznaczonego obszaru zdegradowanego,
 • zakres projektu odpowiada grupie projektów możliwych do realizacji w ramach rewitalizacji,
 • projekt będzie realizowany przez podmiot zaliczany do opisanej grupy potencjalnych beneficjentów.

Propozycje w formie kompletnie wypełnionych kart projektów przyjmowane będą drogą elektroniczną do dnia 19 maja b.r. na adres fundusze@wolsztyn.pl na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.wolsztyn.pl.


Wzór karty projektu wraz z przykładem.

Pobierz wersję [PDF]

Pobierz wersję [DOC]

 


Nadchodzące wydarzenia
27.10
2018
Koncert Wiedeński
30.09
2018
Kabaret Jurki
13.07
2018
Rap Festiwal
30.06
2018
Ciężarówka Muzyki
28.06
2018
Dyżur w Wolsztynie
23.06
2018
Spotkania Folklorystyczne
23.06
2018
Wystawa Prac
20.06
2018
Dla Innowacyjnych firm
czytaj więcej...

Ważne informacje
15.11
2018
HPV
czytaj więcej...

Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Łódź Turystyczna
Sport
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Projekt 8.3
Karta Rodziny
Imprezy cykliczne
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Informator SMS
Galeria zdjęć
Stacja meteo
Pobierz Quest
Kamery online
Komunikacja
Geo-System
Zasłużony / HonorowyURZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:00 - 15:00
Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać codziennie
w godz.: poniedziałek 8:00 - 15:30, wtorek - piątek 7:00 - 14:30

Kasa czynna:
poniedziałek 8:00 - 15:30
wtorek - piątek 7:00 - 14:30                    
                    
                    
Osób online: 10
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2018
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"